Vraagprogramma fokkersdag 21 september 2019 te Apeldoorn.

FOKKERSDAG APELDOORN 2019

 

De Fokkersdag van de Nationale Wenerclub wordt gehouden op zaterdag 21 september 2019. Dit keer ook weer in Apeldoorn in het duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 7312 AA Apeldoorn. De kooien en schragen staan opgesteld. Mogen we op uw medewerking re­kenen voor het aandragen en schrijven? U kunt zich aanmelden bij Rijk Pleijter.

Organisatie 

De organisatie van de Fokkersdag 2019 berust bij het bestuur van de Nationale Wenerclub.
Secretariaat: Rijk Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. Tel. 0525-631978 of 06-26470707.
E-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl

Sluiting der inschrijving 

De inschrijving sluit uiterlijk op zaterdag 7 september 2019.
De inschrijfformulieren dienen volledig inge­vuld, duidelijk en tijdig te worden ge­zonden naar Rijk Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. E-mailen kan ook: rpleijter1944@kpnmail.nl. bij inzending per mail krijgt men altijd een leesbevestiging, heb je die niet gehad neem dan contact op.

 

Inschrijvingen 

Ingeschreven kan worden Wener kleur, Wit en Blauwe Holicer geboren in 2019 en op de dag van de keuring ten minste 10 weken oud.

Dit jaar willen we ook weer een klasse oude dieren toevoegen en ook een Europese klasse, dit zijn dieren die moeten voldoen aan de Europese standaard, dit voegen we weer toe om wat meer dieren in de kooien te krijgen, hier worden extra prijzen opgezet, maar deze 2 klassen dingen niet mee naar de Hoofdereprijzen.

Voor inschrijvingen dient u gebruik te maken van het ingesloten inschrijfblad.

Om te kunnen inschrijven dient u lid te zijn van de Nationale Wenerclub en de contributie te hebben voldaan. Voorts dient u het KLN-nummer verplicht te vermelden op het inschrijfformulier (anders werkt het computerprogramma niet)

Men kan het inschrijfformulier ook van de site halen.

 

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen.

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokker die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar ebn de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

De klasse-indeling is als volgt: 

Klasse A          Rammen januari/februari

Klasse B          Voedsters januari/februari

Klasse C          Rammen maart/april

Klasse D          Voedsters maart/april

Klasse E          Rammen mei en later

Klasse F           Voedsters mei en later

Klasse G          Oude dieren

Klasse H          Europese klasse

Klasse I           Blauwe Holicer

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per num­mer. Jeugdleden betalen de helft.
De catalogusbijdrage is bepaald op € 2,00.

De betaling dient uitsluitend te worden vol­daan per kas tijdens het afhalen van de kooi­nummers bij het secretariaat op de keurdag.

Keuring 

De keuring wordt verricht door onze clubkeur­meesters en enkele gastkeurmeesters. De volgende zijn daartoe uitgenodigd.

A.G. Oomen, G.J. van Westerveld, P.J.T. Oude Groothuis, W. de Wit en H. Boone. 

De keuring begint om 09.30 uur en is vrij toegankelijk voor alle inzenders en belang­stellenden.

Om de keuring vlot te laten verlopen zijn schrijvers en voordragers nodig. De leden die willen helpen kunnen dit op het inschrijffor­mulier kenbaar maken. We rekenen op uw hulp.

 

Inkooien 

Het inkooien van de dieren is vanaf 9.00 uur tot 9.15 uur. Bij aankomst moeten de kooinummers worden afgehaald bij het secretariaat. De in­zenders zorgen zelf voor het in­kooien.

De dieren worden tijdens deze dag niet gevoerd. Wel zullen er voldoende drinkbakjes en gieters aanwezig zijn. Het water geven dient te geschieden door de inzender zelf. 

Ereprijzen 

In iedere klasse worden ereprijzen uitgezet naar verhouding van het aantal ingezonden dieren. Als richtlijn geldt hierbij 1 ere­prijs op 10 ingezonden dieren. 1-10 1 prijs, 11-20 2 prijzen, 21-30 3 prijzen enz. om voor een prijs in aanmerking te komen moeten er minimaal 5 dieren zijn ingeschreven

Behalve ereprijzen wordt een viertal kampioensbekers uitgereikt:

N.B. De verdeling van de kampioensprijzen vindt plaats over wit, blauw, overige kleursla­gen en Blauwe Holicer. Alle dieren worden gekozen uit het beste dier voorgebracht per keurmeester.

 

 

Ereprijs 400 
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Tel: 0321-337358 Mob: 06-40176696

Toekenning

a.    De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
b.    De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
c.    De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, worden bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond.
d.    Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
e.    Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond NBvV komen in aanmerking. 

 

De eindjury wordt op de keurdag bekend gemaakt. 

De prijsuitreiking heeft plaats na afloop van de keuring.

 

Koffietafel 

Voor de aanwezigen wordt een koffietafel geserveerd. De prijs per persoon bedraagt € 12,00. Als u van de koffietafel gebruik wilt maken kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.

De koffietafel begint om ± 12.30 uur.

 

Ereprijsschenkers 

Indien u een gift wilt doen of een prijs wilt schenken, kunt u dit vermelden op het in­schrijfblad.

Tijdens de Fokkersdag wordt een verloting gehouden om de kosten te bestrijden. Prijzen of giften zijn van harte welkom bij Lammert Blikman of Chris Wijsman.

Alvast bedankt!

 

Tot slot 

Het bestuur van de Nationale Wenerclub is niet aansprakelijk voor sterfte of het verlo­ren gaan van dieren, eveneens niet voor enig ander eigendom van de inzender dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Nationale Wener­club.

 

Klik hier voor inschrijfformulier.

 

 

Allen een fijne dag toegewenst!

Het bestuur van de Nationale Wenerclub