Vraagprogramma fokkersdag 17 september 2016 te Apeldoorn.

FOKKERSDAG APELDOORN 2017

 

De Fokkersdag van de Nationale Wenerclub wordt gehouden op zaterdag 16 september 2017. Dit keer ook weer in Apeldoorn in het duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 7312 AA Apeldoorn. De kooien en schragen staan opgesteld.  Mogen we wel op uw medewerking re­kenen met het aandragen en schrijven? U kunt zich aanmelden bij Rijk Pleijter. Ook dit jaar worden als gast de Blaue Houlicer fokkers weer uitgenodigd om dieren van hun ras bij ons in te komen zenden.

 

Organisatie

De organisatie van de Fokkersdag 2017 berust bij het bestuur van de Nationale Wenerclub.

Secretariaat: Rijk Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. Tel. 0525-631978 of 06-26470707.

E-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl

 

Sluiting der inschrijving

De inschrijving sluit uiterlijk op zaterdag 2 septem­ber 2017.

De inschrijfformulieren dienen volledig inge­vuld, duidelijk en tijdig te worden ge­zonden naar Rijk Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. E-mailen kan ook: rpleijter1944@kpnmail.nl. bij inzending per mail krijgt men altijd een leesbevestiging, heb je die niet gehad neem dan contact op.

 

Inschrijvingen

Ingeschreven kan worden Wener kleur en Wit geboren in 2017 en op de dag van de keuring ten minste 10 weken oud.

Dit jaar willen we ook weer een klasse oude dieren toevoegen en ook een Europese klasse, dit zijn dieren die moeten voldoen aan de Europese standaard, dit voegen we weer toe om wat meer dieren in de kooien te krijgen, hier worden extra prijzen opgezet, maar deze 2 klassen dingen niet mee naar de Hoofdereprijzen.

Voor inschrijvingen dient u gebruik te maken van het ingesloten inschrijfblad.

Om te kunnen inschrijven dient u lid te zijn van de Nationale Wenerclub en de contributie te hebben voldaan. Voorts dient u het KLN-nummer verplicht te vermelden op het inschrijfformulier (anders werkt het computerprogramma niet)

Men kan het inschrijfformulier ook van de site halen.

 

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen.

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokker die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar ebn de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

 

De klasse-indeling is als volgt:

 

Klasse A          Rammen januari/februari

Klasse B          Voedsters januari/februari

Klasse C          Rammen maart/april

Klasse D          Voedsters maart/april

Klasse E          Rammen mei en later

Klasse F           Voedsters mei en later

Klasse G          Oude dieren

Klasse H          Europese klasse

Klasse I           Blaue Holicer

 

Inschrijfgeld

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per num­mer. Jeugdleden betalen de helft.

De catalogusbijdrage is bepaald op € 2,00.

De betaling dient uitsluitend te worden vol­daan per kas tijdens het afhalen van de kooi­nummers bij het secretariaat op de keurdag.

 

Keuring

De keuring wordt verricht door onze clubkeur­meesters. Allen zijn daartoe uitgenodigd.

De keuring begint om 09.30 uur en is vrij toegankelijk voor alle inzenders en belang­stellenden.

Om de keuring vlot te laten verlopen zijn schrijvers en voordragers nodig. De leden die willen helpen kunnen dit op het inschrijffor­mulier kenbaar maken. We rekenen op uw hulp.

Inkooien

Het inkooien van de dieren is vanaf 9.00 uur tot 9.15 uur. Bij aankomst moeten de kooinummers worden afgehaald bij het secretariaat. De in­zenders zorgen zelf voor het in­kooien.

 

Ereprijzen

In iedere klasse worden ereprijzen uitgezet naar verhouding van het aantal ingezonden dieren. Als richtlijn geldt hierbij 1 ere­prijs op 15 ingezonden dieren.

Behalve ereprijzen wordt een drietal kampioensbekers uitgereikt:

N.B. De verdeling van de kampioensprijzen vindt plaats over wit, blauw en overige kleursla­gen. Alle dieren worden gekozen uit het beste dier voorgebracht per keurmeester.

De eindjury bestaat uit: Bij Wit: ???????????? Kleuren: ?????????????? Eindjury: ????????????//

De prijsuitreiking heeft plaats na afloop van de keuring.

 

Koffietafel

Voor de aanwezigen wordt een koffietafel geserveerd. De prijs per persoon bedraagt € 12,00. Als u van de koffietafel gebruik wilt maken kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.

De koffietafel begint om ± 12.30 uur.

 

Ereprijsschenkers

Indien u een gift wilt doen of een prijs wilt schenken, kunt u dit vermelden op het in­schrijfblad.

Tijdens de Fokkersdag wordt een verloting gehouden om de kosten te bestrijden. Prijzen of giften zijn van harte welkom bij Lammert Blikman of Chris Wijsman.

Alvast bedankt!

zenith replica watches

Tot slot

Het bestuur van de Nationale Wenerclub is niet aansprakelijk voor sterfte of het verlo­ren gaan van dieren, eveneens niet voor enig ander eigendom van de inzender dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Nationale Wener­club.

 

Klik hier voor inschrijfformulier.

 

 

Allen een fijne dag toegewenst!

 

                                                                       Het bestuur van de Nationale Wenerclub