Clubblad februari 2017

Clubblad NATIONALE WENERCLUB

Voorzitter: J. Visser,
Paulusweg 171,
3341 CW Hendrik Ido Ambacht.
Tel. 06-12941563
E-mail:  jaapeninekevisser@gmail.com

best panerai replica panerai replica watches www.bestpanerai.com

Secretaris: R. Pleijter,
van Pijkerenlaan 79,
8096 VA Oldebroek
Tel: 0525-631978
E-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl

Penningmeester:
A.H. Breure,
Schuringsedijk 90,
3281 KR Numansdorp
Tel: 0186-651612
IBAN: NL 19 INGB 0000 5172 70
E-mail: a.breure@kpnmail.nl

Bestuursleden:
L. Blikman,
Verl. Kroezelaan 10,
7261 BN Ruurlo.
Tel. 0573-451684.
E-mail: lammertblikman@concepts.nl

Chr. Wijsman.
Hesterweg 5A
7076 AW Varsselder Veldhunter
Tel: 0315-686240
E-mail: hesterhoeve_lustenleven@hotmail.com

Erevoorzitter D.T. de Boer

Ereleden:
G.H.J. Bekking
L. Blikman
B. de Jong
A.G. Oomen
R. Pleijter 
H. Volmer

Redactie: Geurt Roseboom, Patrimoniumlaan 89, 3904 AC Veenendaal
Tel: 0318-554810, 06-21864027. E-mail: groseboom@live.nl

rolex replica watches

https://hellorolex.io

VAN DE VOORZITTER

  

Al vele jaren is het een goede gewoonte om een stukje te schrijven voor ons clubblad. Daar geef ik ook deze panerai replica watches keer natuurlijk graag gehoor aan. Voor de kleindiersport in zijn algemeenheid is het een jaar vol hindernissen geweest. In het voorjaar was er bijna uit het niets, de massale sterfte van konijnen bij een flink aantal fokkers, wat later de gevaarlijke RHD2 vorm bleek te zijn. Gelukkig is er door de KLN snel actie ondernomen en is er onder leiding van Harry Arts een plan van aanpak gekomen, om zo snel als mogelijk bij veel fokkers de konijnen te enten. Bij enkele fokkers is er zelfs nog rond middernacht geënt, hulde voor het snel organiseren.

Nadat dit onder controle was, bleek de vogelgriep weer de kop op te steken. Een ramp voor de beroepstak in de pluimveesector, vele tienduizenden stuks pluimvee moesten worden afgemaakt. Maar ook voor de organiserende tentoonstellingen een groot gemis, want een tentoonstelling zonder onze gevederde dieren is minder leuk, kippen brengen toch wat meer leven in de brouwerij. Vanaf half november zijn veel kleinere shows dan ook niet, of in afgeslankte vorm doorgegaan. Maar voor de sierpluimvee fokkers is het natuurlijk het meest vervelend, hun tentoonstelling seizoen is naar de knoppen! Misschien een kleine pleister op de wonde… hopelijk kan er weer pluimvee worden ingezonden op de Championschow.

Voor mij zelf is 2016 ook bijzonder, want zoals de meeste ongetwijfeld weten stop ik met de hobby, in mijn jongste jaren ben ik als dieren liefhebber begonnen om witte muizen te fokken. Hele leuke en speelse dieren, maar nesten van 5/6 per dier gaat wel heel hard en waar moet je er mee naar toe ? Mijn vader vond het maar niets en stelde voor om een paar konijnen te kopen. Na lang wikken en wegen toch maar besloten de muizen te verkopen. Mijn neef heeft het hok inclusief veertig muizen gekocht voor f 2,50 dat bleek een gouden greep van hem. Want hij werd later dik miljonair, maar of dat van de muizen was valt te betwijfelen… Via onze buurman Janus Bol in 1963 de eerste konijnen gekocht, 2 voedsters en een ram bij Wout Fioole in Zwijndrecht. Van rassen had ik toen nog helemaal geen verstand maar bij toeval waren het witte weners,  bijzonder is wel dat dit mooie ras nooit meer uit mijn hokken is geweest. Wat de meeste niet weten, is dat de eerste twintig jaar  verschillende rassen naast de weners de hokken bevolkt hebben. Ik noem ze even, lotharinger, zwarte wener, witte van hotot, deilenaar, tan, kl. zilver, hollander en polen.

Het fokken, opgroeien van de jonge weners, verzorgen en conditioneren voor de tentoonstelling boeit mij nog steeds. Maar aan de tentoonstellingen had ik met uitzondering van de grote shows de laatste jaren steeds minder plezier, vandaar dat ik tot deze beslissing ben gekomen.

Maar de liefhebberij heeft mij zoveel leuke momenten gegeven en veel vriendschap opgeleverd dat ik nog graag mijn bijdrage in bestuur en hobby zal blijven geven. Tot zover deze nogal persoonlijke van "de voorzitter ", maar u zult mij zeker nog regelmatig tussen de kooien kunnen vinden.  

Jaap Visser

omega seamaster 300m replica 

###

Uitnodiging

 

voor de Jaarvergadering van de Nationale Wenerclub op zaterdag 18 februari 2017 in de voormalige Huishoudschool te Oldebroek (voor routebeschrijving zie uitnodiging Technische Dag). De aanvang is om 13.30 uur na afloop van de Technische Dag.

 

 

 

 AGENDA

 

1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

3.   Verslag Jaarvergadering d.d. 20 februari 2016 (zie dit clubblad).

4.   Jaarverslag 2016 (zie dit clubblad).

5.   Financieel verslag 2016 (zie dit clubblad).

6.   Verslag kascontrolecommissie.

7.   Benoeming kascontrolecommissie: de commissie bestaat uit de heren,  M. van Asperen (2017), en H. den Butter (2018) reserve is G. Kroes(2019) waarvan eerstgenoemde aftredend en niet herkiesbaar is. Een nieuw reserve lid benoemen (2020)

8.   Uitreiking clubkampioenen 2016/2017.

9.   Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend zijn de heren Visser voorzitter en Blikman lid, beiden stellen zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot drie dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

10. Begroting 2017 (zie dit clubblad).

11. Benoeming clubkeurmeesters clubshows 2019 – 2022, tijdens vergadering wordt schema bekend gemaakt.

11. Clubshows 2017/2018: voorgesteld wordt door het bestuur als clubshows aan te wijzen    

      Noordshow en Championshow. 

12. Vaststelling data gecombineerde technische dag en Jaarvergadering in Oldebroek.
      Voorstel bestuur 17 februari 2018.

13. Evaluatie clubblad.

14. Holicer voor drie jaar erkend.

15. Vaststelling fokkersdag en locatie 2017, voorstel bestuur 16 september 2017.            

16. Aanmelding deelnemers en dieren Vergleichsschau 2017.

17. Wat verder ter tafel komt.

18. Rondvraag en sluiting.

                                                                                                         

Namens het Bestuur,

 

Rijk Pleijter secretaris.

###

 

Verslag van de algemene jaarvergadering gehouden op zaterdag 20 februari 2016 te Oldebroek. 

Aanwezig: 30 leden.

Afwezig met kennisgeving:  A. ten Dorsthorst,  P. Bakker, H. van der  Vecht , E.  D’haene, E.J. van Beek, B. Heikoop en J. van Westerveld.

  1. Opening.

 • Voorzitter heet de aanwezigen om 13:30 uur welkom en hoopt op een constructieve vergadering. Heet in het bijzonder onze ere voorzitter en ere leden welkom. Blikt even terug op het afgelopen tentoonstellingsseizoen waar op de beide grote landelijke shows de prestaties goed waren, toch moeten we met ons allen proberen de kwaliteit tot nog een hoger nivo te brengen en als het kan meer inzendingen op onze clubshows en fokkersdag.

  1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Oldebroek 20 februari 2016

Rijk Pleijter secretaris.

###

Jaarverslag NWC 2016

 

Het is elk jaar weer een goede gewoonte om terug te zien wat ons het afgelopen jaar gebracht heeft. Het leden aantal is ook dit jaar weer iets achter uit gegaan. Eerst werden we opgeschrikt door de konijnenziekte RHD2, verschillende fokkers zijn door deze ziekte vele konijnen kwijtgeraakt, gelukkig was er voor deze ziekte snel een vaccin op de markt zodat deze snel de kop kon worden ingedrukt. Nauwelijks bekomen van de schrik brak de vogelgriep weer uit, hierdoor zijn heel wat tentoonstellingen niet doorgegaan of konden alleen met konijnen, cavia’s en sierduiven doorgaan, hieruit blijkt maar weer eens dat het o zo belangrijk is onze dieren te enten en te beschermen tegen deze ziektes, in ons geval was het een overheidsmaatregel en bleven onze dieren gelukkig buiten spel. Toch blijkt het nog steeds dat fokkers menen dat enten overbodig is, toch wil ik een ieder waarschuwen dat we erg kwetsbaar zijn, breekt er een ziekte uit dan ligt onze hobby gelijk plat en de gevolgen kunnen soms erg emotioneel zijn. Op beide clubshows (Noordshow en Championshow)  zijn inschrijvingen weer iets omlaag gegaan, dit is een tendens die echt zorgelijk begint te worden en als bestuur zouden we graag weten wat hier de oorzaak van is. Onze fokkersdag, daar was de deelname licht stijgend. Ook zijn er in den lande ondanks de wat mindere shows weer goede prestaties door leden van de NWC behaald, allen proficiat. Het leden aantal is iets teruggelopen, 2016  5 leden uitgeschreven waarvan er 1 is overleden dhr. J. Ros uit Groot Ammers en 1 nieuw lid ingeschreven.

 

Noordshow: Het aantal inzendingen op onze clubshow viel dit jaar weer wat tegen. In totaal waren 102 (104)) dieren ingeschreven, 2 minder dan vorig jaar. De verdeling was 22 (18) overige kleuren, 54 (47) blauw en 26 (49) wit. De teruggang zat dus dit keer bij wit en ov. Kleuren. Tonnie Oomen keurde Blauw en de overige kleuren en de witten en een deel blauwen werden door Piet Huygens gekeurd, dit tot in tegenstelling wat het bestuur had opgeven bij de Noordshow. Ook de schrijvers en voordragers hebben zeer goed hun best gedaan. Dank voor de medewerking, óók bij de eindkeuring.

 

Championshow:

Het aantal inzendingen op onze clubshow viel dit jaar erg tegen. In totaal waren 126 (136) dieren ingeschreven, wel 10 dieren minder dan vorig jaar, hopelijk zet deze trend zich niet door naar de komende jaren. De verdeling was 31 (32) overige kleuren, 49 (43) blauw en 46 (61) wit. de overige kleuren zijn gekeurd door Tonnie Oomen evenzo Wit, Blauw werd door Gerwin van Westerveld gekeurd.

De kwaliteit was in de breedte goed te noemen met mooie klassen in bijna alle kleurslagen.

De eindkeuring liep op rolletjes, mede dankzij de begeleiding van onze clubkeurmeesters met haar helpers.

 

De Technische dag: Eerst werd er gediscuseerd over het wijzigen van de Europese standaard ten opzichte van onze weners, na een goede voorlichting door Tonnie Oomen kwamen we tot een wijziging die wij gaan aanbieden bij de standaardcommissie, daarna werden de kleuren Haaskleur, Zwart en Wit besproken. Vooral de kleur dieren is nog wel eens een probleem om deze op de technische dag te krijgen. De fokkers van deze kleurslagen zijn er niet zoveel. Maar gelukkig is het toch gelukt een aantal dieren in Oldebroek te krijgen.

 

Ook dit jaar hebben we geen keuring gedaan zoals we al jaren gewend waren. Onder leiding van Toni Oomen werd er eerst een algemeen praatje gehouden over het verzorgen van onze dieren en het conditioneren voor de tentoonstellingen, na deze inleiding heeft Tonnie de drie kleurslagen besproken waar men op moet letten en als keurmeester bij de bijzondere kleuren waar er weinig van zijn deze niet te streng keuren maar wel de tekortkomingen op de kaart vermelden.

 

 Het aantal clubkeurmeesters op de clubshows wordt wat minder bij de Wenerclub. Dit heeft te maken met de keuzes die door de leden zijn gemaakt en het dalende aantal Weners dat op tentoonstellingen wordt ingestuurd. Hier ligt voor de leden ook een stukje verantwoording we moeten toch op onze clubshow’s per show 190 tot 220 dieren kunnen inzenden en hierdoor krijgen we ook meer mogelijkheden voor de indeling van de keurmeesters.

De dames Oomen  en Pleijter hebben op voortreffelijke manier de catering verzorgd.

 

De Jaarvergadering: Deze werd redelijk goed bezocht.

Uitreiking clubkampioenen 2015/2016:

De jaarlijkse clubcompetitie is ook dit jaar weer spannend verlopen.

De uitslag is als volgt: Overige kleuren Adrie Breure                           34 punten                                 Blauw                        E. Verbaas                                                      34 punten
Wit                            H. v/d Vecht                                                    37punten                     

Met een toepasselijk woord worden de bekers uitgereikt door Jaap Visser.

 

Technische dag 18 februari 2017

U bent ook dit jaar van harte welkom op de Technische dag die voorafgaand aan de jaarvergadering op zaterdag 18 februari 2017 wordt gehouden. Het programma begint om 9.30 uur en de ontvangst met koffie is vanaf 9.00 uur. Na afloop van de Technische Dag wordt er een koffiemaaltijd gehouden, waarvoor een bijdrage van € 12,50  wordt gevraagd. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 

Op de Technische dag worden in 2017 gevraagd Weners in de kleurslagen Blauw, Blauwgrijs en Blauwgrauw. Ook de holicer wordt mee gekeurd en besproken.

 

Maximaal 6 dieren, die door alle clubkeurmeesters worden gekeurd. Tonnie Oomen treedt ook dit jaar weer op als supervisor. De dieren worden door hem uitgebreid besproken en vergeleken. Wilt u meedoen met dieren, geef dit dan even op bij Rijk Pleijter of Jaap Visser, die de Technische dag verder organiseren. De dieren komen in kooien met vers strooisel.

Er wordt ook dit jaar op predikaat punten gekeurd volgens het Nederlandse systeem.

Op de Technische Dag zal in het algemeen aandacht worden geschonken aan o.a. het meten van de oren en oorstructuur, bouw en type, pelslengte/structuur, dek, tussen en onderkleur.

 

Ook wordt er aandacht besteed aan de punten keuring in het algemeen.
Er wordt uitleg gegeven over het onderwerp begeleiding punten keuring per positie.
En hoe het een en ander tot stand komt.

Dit kan een zeer leerzame ochtend worden.  KOMT ALLEN !!

Routebeschrijving:

Vanuit Amersfoort A28 richting Zwolle volgen en afslag 16 't Harde/Oldebroek nemen, richting Oldebroek aanhouden tot rotonde hier rechts gaan richting Oldebroek (Zuiderzeestraatweg) na volgende rotonde 2e weg rechts Spronksweg, 1e weg links van Sytzamalaan en aan de rechterkant na gemeentehuis vindt je de VM. Huishoudschool op nummer 3 (gebouw met schoolplein tegenover de Van Asseltsweg)

Vanuit richting Noorden A28 richting Amersfoort volgen. Afslag 17 Wezep/Oldebroek nemen, richting Oldebroek. Doorrijden ongeveer 7 km tot bebouwde kom Oldebroek, na bord 50 km neem je de 3e weg links Van Asseltsweg (bij Spar) hier inrijden en aan het eind (300 m)de Van Sytzamalaan oversteken en je komt op het schoolplein van het gebouw uit.

###

                       

 

Verslag Bestuursvergadering NWC  op dinsdag 24 mei 2016 bij Adrie Breure.

Aanvang: 15:00 uur.

Aanwezig: Jaap Visser (JV) ( voorzitter ), Rijk Pleijter (RP), Lammert Blikman (LB), Adri Breure (AB), Chris Wijsman (CW).

Afwezig: Geen

Audemars Piguet Replica

  1. Opening.

 

 

Oldebroek 24 mei 2016

Rijk Pleijter secretaris.

 

###

 

 Verslag keuring op de Noordshow 2017 door Tonnie Oomen.

 

Dit jaar weer een opgaande lijn in het aantal ingezonden de Weners op deze show t.a.v. 2016

In 2016 ingezonden 102 dieren in de volgende kleuren Haaskleur 6, Konijngrijs 2, Blauwgrijs 10, Blauwgrauw 1, Zwart 3, Blauw 54, en wit 26. In 2017 ingezonden 119 dieren in de volgende kleuren Haaskleur 2, Konijngrijs 3, Blauwgrijs 2, Blauwgrauw 0, Zwart 15, Blauw 55, en wit 42. De Blauwe zijn per inzending gelijk gebleven maar aanzienlijk meer Zwarte en Witte Weners dit is positief en zeker door het verplicht enten en de vogelgriep de overige kleuren wisselen elk jaar wel iets in aantallen.

Mijn keuring begon met 3 konijn grijze dieren van een behoorlijke kwaliteit met een 1e F voor J. Hierink. Daarna 15 Zwarte waar dieren bij zijn van een beste pels kwaliteit met F lengte, dichtheid en structuur. Wel wisselende oor lengte van miniummaat tot maximum bij de dieren met het maximum lengte kan de structuur steviger bij de jonge rammen een 1e F voor G. Kroes en een 2e F voor F.F.C. Vos een nieuwe fokker in de kleur zwart. In de voedsters de winnaar van deze klasse met een Fraaie bouw en type met beste benen en een Fraaie pels maar ook dit dier had wat korte oren jammer maar verder een voorbeeld hoe een Zwarte Wener kan zijn. Ook in deze klasse de 1e F voor G. Kroes. Zoals ik begrepen heb wisselen de Zwarte Wener fokkers enkele dieren onderling met elkaar uit om zo de kwaliteit onderling te verbeteren van deze kleurslag.

De Witte groep bestond uit 3 oude rammen 18 jonge rammen en 21 jonge voedsters dit jaar dus 16 Witte meer als in 2016 dit is een goede zaak. De beste ram oud was van K. Gubler met eerste ZG 94,5 punt, ook nog een ram met een iets ontstoken anus dit is goed te behandelen met droogzetter met Penicilline [ NAFPENZAL  3D ] Bij de jonge rammen 5 maal een F predicaat en diverse dieren met ZG 94 en 94,5 ook was er een ram in gezonden zonder staart dit zal een fokker toch zelf ook moeten zien en een dergelijk dier niet inzenden. Wat mij bij deze dieren in deze klasse op viel is dat het gewicht wel wat hoger kan, veel dieren met net 4 kg gewicht, dit vind je dan ook terug in bouw en type, ook moet men op de pelzen letten sommige iets lang kunnen dichter in geplant dus voller en de structuur steviger, wat ook een heel belangrijk aandachts punt is de structuur van de oren deze kan en moet steviger, hierdoor krijgen we ook een betere oorvorm.  De meeste dieren werden wel zuiver wit en verzorgd tentoongesteld ook hier op de oogkleur blijven letten sommige iets flets. 1e en 5e F voor L. Blikman deze 1e F ram was tevens de beste Witte Wener een dier met een Fraaie pels, de andere F dieren 2e F voor A. Yachou, 3e F voor Comb.  D. Vries en de 4e F voor T. v. Dijken. Voor de Witte voedster geld eigenlijk het zelfde als de omschrijving bij de rammen doch met deze opmerking dat de pelsen aanzienlijk beter zijn. Ook hier een dier dat de staart punt miste en nu ik de catalogus heb zie ik dat dit dier van de zelfde fokker is en misschien uit de zelfde nest komt, dus eerst je dieren goed nazien en dan inschrijven hier kun je onvoldoende predicaten mee voorkomen.  De 1e F bij de voedsters is voor H. Lamberts, de 2e F voor H.A. Zinger, de 3e F voor A. Yachou. De  4e F voor W. Last de 5e F voor Comb Sant Boer en de 6e F voor J. Steenge.

Op de 60 dieren die ik deze dag mocht keuren de volgende predicaten drie keer een O een keer een G,  17 keer een F predicaat en de overige dieren ZG. Alle winnaars gefeliciteerd, rest mij nog mijn schrijver Harry Lamberts en aan drager Homme v.d. Vecht vriendelijk te bedanken voor de prettige samenwerking op deze leuke keurdag van de Noordshow te Assen.

###

Verslag Noordshow door Gerwin van Westerveld

 

De haaskleur weners waren helaas absent

Blauwgrijze weners 2 maal ZG, de deze dieren kwamen in bouw en type wat te kort.

De pelzen waren prima van lengte dichtheid en structuur. De dekkleur was wat aan de donkere kant.

De tussen kleur kon wel wat warmer met en prima grondkleur.

 

Blauwe weners

2 Oude rammen van een redelijke kwaliteit die eigenlijk wat over hun top heen waren.

1 Oude voedster dit was een mooie oude voedster mooi strak in de borst met een prima pels.

27 Jonge rammen. De kwaliteit was zeer wisselend een aantal dieren dat zelfs de 4 kilo niet haalde en dus in positie 1,2 en 7 zo 4,5 tot 5 punten verspeelden jammer want dit is toch niet nodig.

Ook in de pelzen liet een aantal dieren toch nog lange grannen zien.

De mooiste ram werd geshowd door G Roseboom een prachtige ram van type en bouw en een mooie rammen kop met mooie open en stevige oren. Jammer dat deze prima ras vertegenwoordiger iets uitstaande grannen had anders was het zeer waarschijnlijk de mooiste blauwe wener geworden.

De tweede en derde F werden door A.G. Oomen geshowd.

24 Jonge voedsters. Ook hier was de kwaliteit weer zeer wisselend en was er hetzelfde probleem met de gewichten. En 3,7 kilo voor een dier van de derde of vierde maand is echt niet nodig.

De mooiste voedster werd geshowd door A.G. Oomen een prachtig dier in vele opzichten maar nog net niet helemaal klaar in zijn pels. Deze voedster werd tevens de mooiste blauwe wener, maar kon helaas niet heel ver komen in de groep kleur.

De tweede F was er voor B. Plugboer ook dit was een prachtig dier in vele opzichten maar net iets minder dan de winnaar. De derde F was voor H.J. Nijenhuis.

 Dus heren en dames fokkers van blauwe weners let een beetje op het gewicht van jullie weners want een wener van 4,4 a 4,5 kilo moet makkelijk kunnen.

 

###

 

Verslag Championshow 2017
 Door Jaap Visser.

Fraaie prestaties Weners op de Champion Show.

Na de successen van vorig jaar van onze weners op de championshow werden de prestaties van vorig jaar praktisch geëvenaard, Tonnie Oomen werd derde in de groep kleur, zelfs een plaatsje hoger, net als vorig jaar, was met een beetje minder pech mogelijk geweest.  Jaap Visser werd net als vorig jaar winnaar van groep wit en werd derde van de show. Bijzonder is dat de opa van deze ram in 2012 tweede werd op de Championshow en zijn moeder vorig jaar derde.

Konijngrijs:

Slechts twee dieren in konijngrijs, beide van Adri Breure, fraaie dieren in type en bouw met een fraaie volle pels waarvan één dier wat rood was in dek, maar terecht 2x F 95.5 punten was het resultaat.

Blauwgrijs:

Slechts vier dieren in deze mooie kleur Allen van Adri Breure met een jonge ram met F 96 punten als verdiende winnaar. Een dier met een f type en bouw, f dekkleur en z.g. grond en tussenkleur. Verder twee maal fraai en een maal zeer goed en deze kleur.

 Zwart:

Dertien dieren in zwart is niet slecht, maar gezien de potentie in ons land kunnen binnen enkele jaren in deze kleur dieren in de echte top mee doen.  In kwaliteit en kwantiteit veel verschil in deze kleurslag. Een enkeldier te zwaar 5 kg,  maar ook dieren die onvoldoende waren geconditioneerd,  vuil tussen de tenen. Maar gelukkig ook veel kwaliteit 1,2 en 3e F was voor Gerrit Kroes, prachtige dieren in type en bouw, fraaie pelslengte, fraaie structuur en dichtheid, helaas met een oorlengte van 12.3 cm kom je in Nederland net niet aan de top. Ook Alfred van der Plaat pikte een graantje mee met 4e F 95 punten.

Blauw:

Slechts 28 inzendingen in blauw is te weinig, ik ben nog steeds van mening dat er in de maand januari van een week voor de Noordshow t/m de Championshow geen andere tentoonstelingen moeten plaats vinden. Natuurlijk zal niet iedereen het mij eens zijn, maar het gaat niet om het individueel belang maar wij moeten in het algemeen ( onze sport ) denken! Deze shows zijn het uithangbord van de hobby! Gelukkig werd in blauw wel de nodige kwaliteit ingeschreven. Bij de rammen was de 1e en tweede F voor Tonnie Oomen, het winnende dier F 96.5 punten was een fraai dier van type en bouw met een fraaie dekkleur. De 3e F voor Angela Beers mocht ook zeker gezien worden, verder nog een F dier van Evert Verbaas in deze klasse. Bij de voedsters ook het winnende dier voor Tonnie Oomen die  met de eer ging strijken 1e F 96.5 punten, een fraai dier in type en bouw met een opvallende fraaie dekkleur. Ook de 2e F was voor Tonnie en de 3e F voor Lammert Blikman, verder nog tweemaal fraai voor Tonnie Oomen. Een punt van aandacht in deze kleurslag is de oorstructuur, dit moet echt beter! Een mooie uitdaging voor de fokkers.  

 Wit:

Ook dit jaar in wit weer de gemiddelde beste kwaliteit, 50 inzendingen, 45 aanwezig is een mooi resultaat. Als dan ook nog 22 dieren ( bijna 50 % )het predicaat fraai halen zegt dat genoeg over de kwaliteit! Bij de oude rammen een maal Fraai 95 punten, van Johan Schouten een fraai dier van Type en bouw maar als opmerking pels kan iets voller. Een oude voedster van Lammert Blikman ging met f 95 punten naar huis, het is knap om een oude voedster in deze kwaliteit te showen. Bij de jonge rammen het winnende dier van Jaap Visser, predicaat fraai 97 punten, een compleet dier met uitstraling. De 2e F van Chris Wijsman een fraai dier in type en bouw, maar in pels net even iets zachter als het winnende dier. De 3eF was van Lammert Blikman en ook de 4e F van Jaap Visser en 5e F van Chris Wijsman waren mooie ras vertegenwoordigers. Verder nog F dieren van Combinatie de Vries en Lykle Stegenga. Bij de voedsters was wederom Jaap Visser de winnaar met 96.5 punten, ook een topper in alle onderdelen. De 2e F 96 punten was net als bij de rammen voor Chris Wijsman een geweldig mooi dier met een opvallen fraaie oorstructuur. Verder de 3e F voor Rijk Pleijter, 4e F voor Jaap Visser, 5 e F voor Gerwin van Westerveld en nog een mooie 6e F voor H.A. Zinger. Verder nog F dieren van Jaap Visser, Rijk Pleijter en Bert heikoop. Opvallend dat er bij de keuring in deze kleurslag niet eenmaal “fraaie” kop op de beoordelingkaart heb zien staan,terwijl er naar mijn idee wel een aantal dieren waren die daarvoor in aanmerking kwamen. Misschien later een mooi punt van discussie. Wat zeker de aandacht vraagt dat er bij enkele dieren op de beoordelingskaart staat let op ooghoeken, fokkers let hier op!

De Wenerclub kan terugzien op een mooie show met veel kwaliteit.

  

WENER-FARM

Regelmatig te koop BLAUWE – WENERS
1-0 en 0-1 ZG en F dieren van
Fraaie en uitmuntende ouders

A.G. Oomen
Weth. van de Schansstraat 1
5325 XK Well
Tel/fax:073-5993607
Email: agoomen1947@hetnet.nl