Uitnodiging agenda 2020

 

 

 

Uitnodiging  

voor de Jaarvergadering van de Nationale Wenerclub op zaterdag 15 februari 2020 in de voormalige Huishoudschool te Oldebroek (voor routebeschrijving zie uitnodiging Technische Dag). De aanvang is om 13.30 uur na afloop van de Technische Dag. 

  AGENDA

 

voor de Jaarvergadering van de Nationale Wenerclub op zaterdag 15 februari 2020 in de voormalige Huishoudschool te Oldebroek (voor routebeschrijving zie uitnodiging Technische Dag). De aanvang is om 13.30 uur na afloop van de Technische Dag.

 

  1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

3.   Verslag Jaarvergadering d.d. 16 februari 2019 (zie dit clubblad).

4.   Jaarverslag 2019 (zie dit clubblad).

5.   Financieel verslag 2019 (zie dit clubblad).

6.   Verslag kascontrolecommissie H. den Butter en Gerrit Kroes.

7.   Benoeming kascontrolecommissie: de commissie bestaat uit de heren,  G. Kroes(2019) en T. van Dijken (2020) (reserve is B. Heikoop(2021) waarvan eerstgenoemde aftredend en niet herkiesbaar is. Een nieuw reserve lid benoemen (2021)

8.   Uitreiking clubkampioenen 2019/2020.

9.   Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend zijn de heren Breure penningmeester, Pleijter secretaris en Wijsman lid, zij stellen zich weer herkiesbaar voor een volgende pereiode.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot drie dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

10. Begroting 2020 (zie dit clubblad).

11. Clubshows 2020/2021: voorgesteld wordt door het bestuur als clubshows aan te wijzen     

      Noordshow en de Gelderlandshow mits laatstgenoemde nog doorgang vindt. 

12. Vaststelling data gecombineerde technische dag en Jaarvergadering in Oldebroek.
      Voorstel bestuur 20 februari 2021.

13. Evaluatie clubblad.

14. Vaststelling fokkersdag en locatie 2020, voorstel bestuur 18 september 2020 te Apeldoorn. 

      Prijzenschema net als 2019.

15. Mededelingen ten aanzien plaats fokkersdag 2021.

16. Aanmelding deelnemers en dieren Vergleichsschau 2020.

17. Voorstel bestuur om per regio jaarlijks een bijeenkomst met dieren te organiseren en te
      bespreken, brainstormen of we dat elk jaar gaan doen?

18. Wat verder ter tafel komt.

19. Rondvraag en sluiting.

 

                                                                                                       

Namens het Bestuur,

Rijk Pleijter secretaris.