Uitnodiging agenda 2016

Uitnodiging

Voor de Jaarvergadering van de Nationale Wenerclub op zaterdag 18 februari 2017 in de voormalige Huishoudschool te Oldebroek (voor routebeschrijving zie uitnodiging Technische Dag). De aanvang is om 13.30 uur na afloop van de Technische Dag.

 

  AGENDA

 

1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

3.   Verslag Jaarvergadering d.d. 20 februari 2016 (zie dit clubblad).

4.   Jaarverslag 2016 (zie dit clubblad).

5.   Financieel verslag 2016 (zie dit clubblad).

6.   Verslag kascontrolecommissie.

7.   Benoeming kascontrolecommissie: de commissie bestaat uit de heren,  M. van Asperen (2017), en H. den Butter (2018) reserve is G. Kroes(2019) waarvan eerstgenoemde aftredend en niet herkiesbaar is. Een nieuw reserve lid benoemen (2020)

8.   Uitreiking clubkampioenen 2016/2017.

9.   Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend zijn de heren Visser voorzitter en Blikman lid, beiden stellen zich      herkiesbaar.Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot drie dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

10. Begroting 2017 (zie dit clubblad).

11. Benoeming clubkeurmeesters clubshows 2019 – 2022, tijdens vergadering wordt schema bekend gemaakt.

11. Clubshows 2017/2018: voorgesteld wordt door het bestuur als clubshows aan te wijzen  Noordshow en Championshow. 

12. Vaststelling data gecombineerde technische dag en Jaarvergadering in Oldebroek.
      Voorstel bestuur 17 februari 2018.

13. Evaluatie clubblad.

14. Holicer voor drie jaar erkend.

15. Vaststelling fokkersdag en locatie 2017, voorstel bestuur 16 september 2017.             

16. Aanmelding deelnemers en dieren Vergleichsschau 2017.

17. Wat verder ter tafel komt.

18. Rondvraag en sluiting.

                                                                                                         

Namens het Bestuur,

 

Rijk Pleijter secretaris.